Page 10 - Żywność - Kompleksowa oferta usług JARS
P. 10

kładania na urzędy nowych zadań. Wskaźnik fluktuacji w 2017 r. wyniósł 11,1 proc. -
     w stosunku do roku 2016 wzrósł o ponad połowę. Niepokojącym zjawiskiem obser-
     wowanym od wielu lat jest postępujący spadek udziału ludzi młodych w zatrudnie-
     niu.
     Dzisiaj, na pracownikach sfery budżetowej ciążą nowe obowiązki wynikające z ko-
     lejnych tarcz antykryzysowych. W obecnej sytuacji na rynku pracy, w której sektor
     prywatny coraz częściej sięga po zasoby pracy sektora publicznego, oferując pra-
     cownikom wyższe płace, stabilizacja zatrudnienia i pewność wypłaty wynagrodzenia
     nie zagwarantują zmniejszenia fluktuacji pracowników.

     Dla zapewnienia dobrej jakości usług publicznych niezbędne jest zapewnienie
     szybszego wzrostu wynagrodzeń tej grupy pracowników. Dlatego OPZZ postuluje,
     aby przyspieszyć prace nad zmianą dotychczasowego modelu kształtowania płac
     w sferze budżetowej i wypracować systemowe rozwiązania w tym zakresie, między
     innymi poprzez powiązanie kwot bazowych ze wzrostem PKB lub średniego wyna-
     grodzenia w gospodarce.

     Postulat 3: Wyższa płaca minimalna – co najmniej
     50% przeciętnej i 60% mediany, bez wliczania do niej
     dodatków

                      Ustawowe określanie wysokości płacy
                      minimalnej ma głęboki sens społeczny
                      i ekonomiczny. Płaca minimalna stano-
                      wi dorobek cywilizacyjny, który chroni
                      pracownika przed biedą i wyzyskiem.
                      Przeciwdziała też nieuczciwej konku-
                      rencji przedsiębiorstw wykorzystującej
                      zaniżanie płac. Ustawowa płaca mi-
                      nimalna istnieje w 21 z 27 państwach
                      członkowskich Unii Europejskiej, a Ko-
                      misja Europejska podjęła w 2020 roku
     szereg działań odnoszących się do godnych płac minimalnych. W Polsce płaca
     minimalna jest ustalana na mocy przyjętej w 2002 r. ustawy o minimalnym wy-
     nagrodzeniu za pracę. Nowelizacja ustawy z 1 lipca 2005 r., przygotowana przez
     OPZZ, zwiększyła gwarancję corocznego wzrostu wynagrodzenia minimalnego,
     w przypadku gdy będzie ono niższe od połowy przeciętnego wynagrodzenia. Aktual-
     nie wskaźnikiem waloryzacji tego wynagrodzenia jest wartość 2/3 prognozowanego
     realnego przyrostu produktu krajowego brutto. Znaczenie płacy minimalnej zauwa-
     ża także rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15