Page 11 - Żywność - Kompleksowa oferta usług JARS
P. 11

Zgodnie z normami prawa międzynarodowego, wysokość minimalnego wynagro-
     dzenia za pracę powinna pozwalać na godne życie pracownika i jego rodziny. Mię-
     dzynarodowa Organizacja Pracy rekomenduje jako kryterium ustalania płacy mini-
     malnej 50% płacy przeciętnej w danym kraju. Brak ratyfikacji przez Polskę Konwencji
     MOP nr 131 i przyjęcia Zalecenia nr 135 z 1970 roku powoduje, że płaca minimalna
     w Polsce nie spełnia kryterium wynagrodzenia godziwego.

     W 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje z partnerami społecznymi
     w sprawie możliwych działań dotyczących sprawiedliwych płac minimalnych. OPZZ
     z zadowoleniem przyjmuje ujęcie kwestii płac minimalnych jako kluczowego ele-
     mentu polityki społecznej Unii Europejskiej. OPZZ oczekuje, że Komisja Europejska
     uzna, że płaca minimalna w państwach członkowskich powinna wynosić co naj-
     mniej 50% płacy przeciętnej i co najmniej 60% mediany płac.

     W 2020 r. rząd zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.
     wyniosło 2 800 zł brutto. Proponowana minimalna stawka godzinowa w 2021 r. ma
     wynieść 18,30 zł. OPZZ zwraca uwagę, że ustalana wysokość płacy minimalnej doty-
     czy wynagrodzenia brutto i nie odzwierciedla wynagrodzenia otrzymywanego przez
     pracownika. Z tego względu OPZZ postuluje zmniejszenie opodatkowania wyna-
     grodzeń na poziomie płacy minimalnej, by w ten sposób zwiększyć wypłatę, jaką
     otrzyma pracownik.

     Zgodnie z ustawą minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie
     wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nomi-
     nalny czas pracy w danym miesiącu. Poza wynagrodzeniem zasadniczym, obejmuje
     również inne składniki wynagrodzenia. OPZZ od wielu lat zgłasza postulat wyłącze-
     nia wszystkich dodatków (między innymi, dodatku za pracę w warunkach szkodli-
     wych, dodatku do wynagrodzenia za pracę zmianową) z wynagrodzenia minimal-
     nego. Dzięki aktywności OPZZ od 1 stycznia 2017 r. przy obliczaniu minimalnego
     wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę
     w porze nocnej, a od 1 stycznia 2020 r. wyłączono także dodatek za staż pracy.

                                       11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16