Page 12 - Żywność - Kompleksowa oferta usług JARS
P. 12

Postulat 4: Likwidacja wszelkich form dyskryminacji
     płacowej


                      W Polsce, w zależności od przyjętej me-
                      todologii badań, kobiety zarabiają śred-
                      nio od 7% do 17% mniej niż mężczyźni
                      (średnio około 700 zł).

                      Według danych Eurostatu, w Unii Eu-
                      ropejskiej, w 2017 r. luka płacowa po-
                      między kobietami i mężczyznami, ro-
                      zumiana jako różnica pomiędzy kwotą
                      średniego godzinowego wynagrodze-
                      nia brutto za pracę kobiet i mężczyzn
     wyniosła średnio 16%, a w Polsce 7,2% Od 2010 r. powoli spada. W latach 2010 i 2017
     spadek ten wyniósł 1,1%.

     W Polsce, wg w/w danych, jest odwrotnie, następuje minimalny wzrost. Z danych
     GUS dotyczących luki płacowej w Polsce wynika z kolei, że różnica pomiędzy wyna-
     grodzeniami kobiet i mężczyzn wynosiła w 2016 r. 18,5%.

     W porównaniu z 2012 r., sytuacja kobiet na polskim rynku pracy nieznacznie się po-
     prawiła. Nierówności płacowe zmniejszyły się bowiem o 1,5 %. Wielkość luki płacowej
     w Polsce zależy od zawodu. Największe rozmiary przybiera na stanowiskach specjali-
     stycznych i menedżerskich. Pracownice zatrudnione na najwyższych szczeblach za-
     rządzania (jako przedstawicielki władz publicznych, wyższe urzędniczki i kierownicz-
     ki) otrzymywały wynagrodzenie o 26% niższe niż mężczyźni wykonujący podobny
     zawód. Najmniejsze różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn odnotowano w grupie
     pracowników biurowych oraz rolników i zawodów pokrewnych. Przeciętne wynagro-
     dzenia kobiet są wyższe w budownictwie, transporcie, gospodarce magazynowej,
     branży związanej z dostawą wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz
     z rekultywacją. Niższych zarobków niż mężczyźni, kobiety mogą spodziewać się na-
     wet w branżach tak silnie sfeminizowanych, jak edukacja czy opieka zdrowotna i po-
     moc społeczna. Największe wartości luka płacowa osiąga w zawodach związanych
     z działalnością finansową i ubezpieczeniami oraz informacją i komunikacją.

     Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zmienia się wraz z wiekiem pracow-
     ników. Zazwyczaj jest niższa dla osób wchodzących na rynek pracy. Wysokość luki
     płacowej w 2017 r. była wyższa w sektorze prywatnym – 16,1% niż publicznym – 2,8%.
     Pomimo wprowadzenia wyższych standardów prawnych do polskiego prawa pra-
     cy, realizacja praw osób dyskryminowanych w praktyce jest utrudniona. Osoba taka
     musi występować o odszkodowanie bez wiedzy o poziomie płac i luce płacowej
     w swojej firmie czy instytucji. Uzyskanie odszkodowania zaś ma charakter indywi-
     dualny.


    12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17