Page 13 - Żywność - Kompleksowa oferta usług JARS
P. 13

OPZZ uważa, że należy wprowadzić dalsze instrumenty prawne, służące równości
     płci w polityce płacowej stosowanej przez pracodawców. Między innymi wprowa-
     dzić, u pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników, obowiązek monito-
     ringu i corocznego informowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
     o procentowej różnicy w poziomie płac kobiet i mężczyzn w poszczególnych przed-
     siębiorstwach. Informacja ta powinna być również przedmiotem analizy z doko-
     nywanej z udziałem organizacji związkowych działających u danego pracodawcy.
     W przypadku wystąpienia różnic płacowych, powinien istnieć obowiązek podjęcia
     działań naprawczych.     Postulat 5: Wprowadzenie emerytur stażowych
     i likwidacja wygasającego charakteru emerytur
     pomostowych


                      Ogólnopolskie Porozumienie Związków
                      Zawodowych domaga się zapewnienia
                      kobietom, które osiągnęły okres skład-
                      kowy i nieskładkowy wynoszący co naj-
                      mniej 35 lat oraz mężczyznom, którzy
                      mają okres składkowy i nieskładkowy
                      co najmniej 40 lat, możliwości przejścia
                      na emeryturę wcześniej, niż przewiduje
                      powszechny wiek emerytalny (60/65).
                      Emerytury stażowe to dobre rozwiąza-
                      nie dla tych, którzy wcześnie rozpoczęli
                      aktywność zawodową. Wieloletnia pra-
     ca wywiera negatywny wpływ na wydajność i zdrowie pracownika, a także zmniejsza
     szanse na znalezienie zatrudnienia. Dlatego OPZZ zabiega o wprowadzenie prawa
     wyboru momentu przejścia na emeryturę dla osób spełniających w/w warunek.

     Proponowane rozwiązanie przyniesie pracownikom i państwu wiele korzyści:

     • zwiększy motywację do opłacania pełnych składek na ubezpieczenia społeczne,
     • stworzy silny bodziec do podejmowania rejestrowanej aktywności zawodowej,
      wpłynie na zwiększenie wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia i podatków.

     W obowiązującym w Polsce systemie kapitałowym obliczania emerytury wprowa-
     dzenie emerytur stażowych nie spowoduje dodatkowych kosztów dla Funduszu.
     Inicjatywa ta ma duże poparcie społeczne. Pod wnioskiem o jej wprowadzenie ze-
     brano ponad 700 tyś. podpisów.
     OPZZ opowiada się za zniesieniem wygasającego charakteru emerytur pomosto-
     wych. Prawo do emerytury pomostowej uzależnione jest od wykonywania pracy
     w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze przynajmniej przez

                                       13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18