Page 14 - Żywność - Kompleksowa oferta usług JARS
P. 14

jeden dzień przed 1 stycznia 1999 r. Oznacza to, że po 2042 r. żadna osoba nie uzyska
     prawa do świadczenia, pomimo tego, że nie znikną trudne warunki pracy, które były
     powodem wprowadzenia emeryturach pomostowych. Praktyka pokazuje, że popra-
     wa warunków pracy i eliminowanie czynników szkodliwych nie następuje tak szybko,
     jak przypuszczano w czasie uchwalania ustawy przewidującej wygasający charakter
     emerytur pomostowych.

     OPZZ chce doprowadzić do nadania prawa do emerytury pomostowej bez wzglę-
     du na datę rozpoczęcia pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym
     charakterze. Nie data rozpoczęcia pracy, a jej warunki powinny być przesłanką do
     uzyskania prawa do tej emerytury. Rażąco niesprawiedliwe jest, że osoby, które wy-
     konują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ale rozpo-
     częły ją po 1 stycznia 1999 r., nie mogą skorzystać z prawa do emerytury pomostowej
     pomimo, że pracują w trudnych warunkach, a od ich wynagrodzeń odprowadzania
     jest składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

     OPZZ postuluje rozszerzenie zadań PIP o kontrolę prowadzonego przez pracodaw-
     ców wykazu stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych wa-
     runkach lub o szczególnym charakterze. Organy PIP powinny mieć uprawnienia
     do nakazania pracodawcy umieszczenia stanowiska lub pracownika w ewidencji
     pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym
     charakterze. Organy PIP powinny mieć możliwość kontroli wykazu stanowisk pracy
     i ewidencji pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczegól-
     nym charakterze.

     Wymienione wyżej propozycje zmian przedkładaliśmy rządowi, Prezydentowi i Ra-
     dzie Dialogu Społecznego.
     Postulat 6: Likwidacja śmieciówek i fałszywego
     samozatrudnienia. Zatrudnienie tylko na podstawie
     stosunku pracy


                      W Polsce od dłuższego czasu mamy
                      do czynienia z powszechnym sto-
                      sowaniem  umów  cywilnoprawnych
                      w sytuacjach spełniających wymienione
                      w Kodeksie Pracy warunki do zatrud-
                      nienia na umowę o pracę. Przedsię-
                      biorcy dążą w ten sposób do ograni-
                      czenia kosztów pracy oraz obciążeń
                      publicznoprawnych, jakie są związane
                      z zatrudnianiem pracowników. Dzieje się
                      to jednak kosztem pracownika (mniejsza

    14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19