Page 3 - Żywność - Kompleksowa oferta usług JARS
P. 3

Trzydzieści lat po przemianach ustrojowych, polskim pracownicom i pracownikom
     nadal żyje się ciężko. Wciąż istnieje problem biednych pracujących. Realizacja ocze-
     kiwań społecznych jest odsuwana z kadencji na kadencję kolejnych ekip rządowych.
     Co więcej, nie doczekaliśmy się spełnienia wielu postulatów, formułowanych już
     podczas sierpniowego przełomu w 1980 roku. Między innymi:

     • zagwarantowania prawa do strajku dla wszystkich pracujących,
     • zagwarantowania wzrostu płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości
      pieniądza,
     • wprowadzenia zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie
      przynależności partyjnej,
     • wprowadzenia emerytury ze względu na staż pracy,
     • poprawienia warunków pracy ochrony zdrowia,
     • zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci,
     • dostępności mieszkań.
     Postulaty dotyczyły praw i wolności konstytucyjnych oraz poprawy warunków so-
     cjalno-bytowych społeczeństwa. Część z nich siłą rzeczy straciła na ważności, część
     naszym zdaniem jest w 2020 roku wciąż aktualna. Obowiązkiem OPZZ jest dopisać
     także nowe postulaty, których realizacji oczekuje społeczeństwo dzisiaj!

     Czas zatem na nowe otwarcie i przypomnienie najważniejszych postulatów i ocze-
     kiwań pracowników. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat je
     formułuje. Najważniejsze z nich to:
                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8