Page 4 - Żywność - Kompleksowa oferta usług JARS
P. 4

POSTULATY


     1. Coroczny wzrost płac       7. Sprawiedliwe i progresywne
       w przedsiębiorstwach,
       w oparciu o negocjacje ze       podatki, z wyższą kwotą
                          wolną od podatku i wyższymi
       związkami zawodowymi.         pracowniczymi kosztami
                          uzyskania przychodu.
     2. Gwarancja systemowego         Wyższe zasiłki dla
       wzrostu płac dla
       zatrudnionych          8.  bezrobotnych – co
       w instytucjach publicznych.      najmniej 50% ostatniego
                          wynagrodzenia.

     3. Wyższa płaca minimalna – co      Poprawa dostępności do
       najmniej 50% przeciętnej i
       60% mediany, bez wliczania    9.  ochrony zdrowia.
       do niej dodatków.
                       10.  Dostępność mieszkań.
     4. Likwidacja wszelkich form
       dyskryminacji płacowej.
                        11. Wydłużenie urlopu
                          wypoczynkowego do 35 dni.
     5. Umożliwienie pracownikom
       o bardzo długim stażu
       ubezpieczeniowym (kobiety       35-godzinny tydzień pracy
       po 35 latach, a w mężczyźni   12.  i 2 wolne niedziele dla
       po 40 latach) wcześniejszego     pracujących w niedziele.
       przejścia na emeryturę oraz
       likwidacja wygasającego
       charakteru emerytur          Wzmocnienie negocjacji
       pomostowych.          13.  zbiorowych i układów
                          zbiorowych pracy.


     6. Likwidacja śmieciówek
       i fałszywego
       samozatrudnienia.
       Zatrudnienie tylko na
       podstawie stosunku pracy.


    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9