Page 7 - Żywność - Kompleksowa oferta usług JARS
P. 7

W dalszej części...
     W dalszej części wydawnictwa znajdziecie Państwo 21 postulatów OPZZ z syntetycz-
     nymi komentarzami naszych ekspertów. Ze szczegółowymi opracowaniami można
     się zapoznać na stronie internetowej pod adresem: www.opzz.org.pl

     Ten dezyderat kierujemy do rządzących i do środowisk pracowniczych. Powyższe po-
     stulaty będziemy systematycznie zgłaszać do prac w Radzie Dialogu Społecznego
     i jej zespołach problemowych.

     W drugiej części publikacji przedstawiamy sprawozdanie z udziału Ogólnopolskie-
     go Porozumienia Związków Zawodowych w pracach Rady Dialogu Społecznego
     w latach 2015 – 2020.


                             Andrzej Radzikowski
                             Przewodniczący OPZZ                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12