Page 8 - Żywność - Kompleksowa oferta usług JARS
P. 8

Postulat 1: Coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach
     w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi


                      Realizacja rządowej Strategii na rzecz
                      Odpowiedzialnego Rozwoju wymaga
                      wyższych płac, m.in. w przedsiębior-
                      stwach. W przeciwnym razie Polska
                      jeszcze długo nie wydostanie się z pu-
                      łapki średniego dochodu. Kondycja fi-
                      nansowa przedsiębiorstw i wypracowa-
                      ne przez nie zyski stanowią korzystną
                      przestrzeń dla negocjowania wzrostu
                      wynagrodzeń przez związki zawodowe.
                      Potrzeba wzrostu wynagrodzeń pracow-
     ników wynika z ich generalnie niskiego poziomu i rosnącej wydajności pracy. Wyższy
     wzrost płac pracowników jest uzasadniony także z uwagi na rosnące koszty życia,
     o czym świadczą dane opisujące kształtowanie się poziomu inflacji. Wzrost docho-
     dów do dyspozycji gospodarstw domowych jest istotny, skoro sam rząd przyjął zało-
     żenie, że to popyt konsumpcyjny ma być kluczowym komponentem wzrostu PKB.
     Doświadczenie minionych lat pokazało, że uchylenie ustawy z dnia 16 grudnia
     1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagro-
     dzeń u przedsiębiorców pozbawiło, w wielu przypadkach, przedstawicieli pracow-
     ników skutecznego narzędzia wpływania na kształtowanie funduszu płac w przed-
     siębiorstwie. Zgodnie z tą ustawą, przepisy prawa regulowały mechanizm negocjacji
     kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców. Mechanizm
     ten miał zastosowanie do podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działal-
     ność gospodarczą, w tym również jednostek organizacyjnych działających na pod-
     stawie prawa bankowego, prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
     i funduszach powierniczych, przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
     a także samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających powyżej
     50 osób.

     Przepisy ustawy upoważniały Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodar-
     czych do uzgodnienia wskaźników wzrostu przeciętnych wynagrodzeń zaliczanych
     w ciężar kosztów u przedsiębiorców. Corocznie, Komisja Trójstronna, na podstawie
     otrzymanych od rządu informacji, określała, w drodze uchwały, roczny wskaźnik
     przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wskaźnikami kwartal-
     nymi. Jeżeli Trójstronna Komisja nie wywiązała się z obowiązków w terminie, wskaź-
     nik ten określała Rada Ministrów.

     Po uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przecięt-
     nych wynagrodzeń u przedsiębiorców brak jest mechanizmu oddziaływania na ne-
     gocjacje płacowe ze szczebla krajowego. Wzrost płac ustalają samodzielnie zakłado-
     we organizacje związkowe i pracodawca.
     Uważamy, że prowadzenie negocjacji płacowych w firmach nadal powinno odby-
    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13