Page 9 - Żywność - Kompleksowa oferta usług JARS
P. 9

wać się przy zachowaniu pełnej suwerenności podmiotów dialogu społecznego, tzn.
     organizacji związkowych i pracodawców. Tak jak dotychczas, wzrost wynagrodzeń
     na szczeblu przedsiębiorstwa musi być oparty na możliwościach i sytuacji finanso-
     wej każdego z nich. Poszukiwanie kompromisu w negocjacjach może być jednak
     łatwiejsze, jeśli w proces ten zaangażują się reprezentatywne centrale związkowe
     i organizacje pracodawców, tworzące Radę Dialogu Społecznego, które corocznie
     ustalały będą rekomendowany wskaźnik przyrostu wynagrodzeń na kolejny rok. Ce-
     lem OPZZ jest wprowadzenie stałego mechanizmu ustalania wskaźnika przyrostu
     wynagrodzeń na dany rok oraz obligatoryjność corocznych negocjacji płacowych
     w przedsiębiorstwie w oparciu o ten wskaźnik. W trakcie negocjacji należy pamię-
     tać, że wyznacznikiem wysokości wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia
     u danego przedsiębiorcy powinna być jego sytuacja finansowa.

     Postulat 2: Gwarancja systemowego wzrostu płac dla
     zatrudnionych w instytucjach publicznych


                      Deklaracje rządu zawarte w Strategii
                      na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
                      zakładają transformację gospodarki
                      w kierunku oparcia jej na wiedzy z inno-
                      wacyjnym sektorem wytwórczym oraz
                      nowoczesnym sektorem usług. Wyma-
                      ga to stworzenia właściwych warun-
                      ków do wzrostu wynagrodzeń nie tylko
                      w sektorze przedsiębiorstw, ale także
                      w sferze budżetowej.

     Niestety obecny poziom płac w sferze budżetowej zmniejsza zainteresowanie pracą
     w sektorze publicznym. Prowadzi też do postępującej erozji kadr i hamuje rozwój
     państwa. Wbrew politycznym deklaracjom, państwo wciąż nie gwarantuje zasad-
     niczej poprawy sytuacji płacowej osób zatrudnionych w instytucjach publicznych
     i nie wzmacnia swojej pozycji jako pracodawcy oferującego atrakcyjne miejsca pracy.

     Wysokość wynagrodzeń pracowników, jak też rozwarstwienie płacowe między po-
     szczególnymi grupami zawodowymi pracującymi w instytucjach publicznych, są od
     lat źródłem konfliktów. W wielu jednostkach budżetowych wysokość przeciętnego
     wynagrodzenia jest niższa od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
     OPZZ negatywnie ocenia propozycję rządu dotyczącą zamrożenia w 2021 r. wskaźni-
     ka wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

     Realnym problemem sfery budżetowej jest duża fluktuacja zatrudnienia. W służbie
     cywilnej zatrudnienie w latach 2010-2017 spadło łącznie o 2,9 proc., w sytuacji na-
                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14