Page 5 - Żywność - Kompleksowa oferta usług JARS
P. 5

POSTULATY


     14.  Zagwarantowanie prawa     18.  Skrócenie czasu postępowań
                          w sądach pracy.
        do strajku dla wszystkich
        zatrudnionych, prawo
        związków zawodowych
        do prowadzenia sporu     19.  Prawo do odliczania od
        zbiorowego i strajku        podatku składki związkowej.
        z podmiotem decyzyjnie
        odpowiedzialnym za politykę
        płacową i warunki pracy w   20.  Prawo do wstępu na teren
        danym przedsiębiorstwie.      zakładu pracy przedstawicieli
                          związków zawodowych, którzy
                          nie są zatrudnieni u danego
     15.  Zwiększenie skuteczności      pracodawcy, jeżeli wynika to
        i efektywności działania      z oczekiwań pracowników
        Państwowej Inspekcji Pracy.     oraz do prowadzenia polityki
                          informacyjnej na terenie
     16.  Nadzór partnerów          zakładu pracy.
        społecznych nad Funduszem
        Pracy i Funduszem
        Gwarantowanych Świadczeń   21.  Dobór kadry kierowniczej
        Pracowniczych.           w spółkach Skarbu Państwa
                          oraz instytucjach publicznych
     17.  Większy udział pracowników     na zasadach kwalifikacji, a nie
                          przynależności partyjnej.
        w zarządzaniu
        przedsiębiorstwami poprzez
        rozszerzanie udziału ich
        przedstawicieli w zarządach
        i radach nadzorczych.

                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10