Page 15 - Żywność - Kompleksowa oferta usług JARS
P. 15

stabilizacja zawodowa, brak urlopu i norm ochronnych czasu pracy, niższa emerytura).
     Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje przestrzegania prawa
     i likwidację patologii w zatrudnieniu.

     Pozytywne rozpatrzenie wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawo-
     dowych przez Trybunał Konstytucyjny w czerwcu 2015 r., pozwoliło osobom pracują-
     cym na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionym na zrzeszanie się
     w związkach zawodowych. Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych umoż-
     liwia tym osobom skuteczną obronę ich praw i interesów.
     Proponujemy rozwiązania, które mogą przyczynić się do upowszechnienia zatrud-
     niania w ramach stosunku pracy. Wśród tych rozwiązań znajduje się wprowadze-
     nie zasady „domniemania istnienia stosunku pracy” oraz przyznanie inspektorom
     pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych skutecznie przekształcających
     umowy cywilnoprawne w umowy o pracę w sytuacjach, gdy praca świadczona jest
     w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.

     Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych postuluje walkę z fałszywym
     samozatrudnieniem. W celu obniżenia kosztów pracy wielu pracodawców wymusza
     zgodę na rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika i przejście na tzw. samoza-
     trudnienie, czyli podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej.

     W praktyce osoby samozatrudnione nie prowadzą działalności gospodarczej, ale wy-
     konują obowiązki pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Nie będąc już pra-
     cownikami nie są chronieni przez przepisy prawa pracy oraz jednocześnie są zmu-
     szeni do przestrzegania wytycznych firmy. Sytuacja jest tym bardziej krzywdząca, że
     te osoby odłożą niższy kapitał na emeryturę.

     Widzimy konieczność likwidacji barier w zatrudnianiu osób młodych. Są one szcze-
     gólnie zagrożone pracą na śmieciówkach oraz w ramach bezpłatnych staży i prak-
     tyk. Podkreślamy, że do każdego rodzaju pracy, również praktyk i staży, powinna
     mieć zastosowanie zasada obowiązku wynagradzania. Konieczne jest także wdro-
     żenie kompleksowego programu w zakresie uzyskiwania kwalifikacji, uznawania for-
     malnej i nieformalnej nauki oraz porównywalności kwalifikacji.

     Zwracamy uwagę jak bardzo ważne jest zapewnienie właściwego nadzoru nad wa-
     runkami wykonywania pracy zarobkowej poprzez zwiększenie kontroli i uprawnień
     Państwowej Inspekcji Pracy. Zasadnicze znaczenie ma również likwidacja barier
     utrudniających postępowanie kontrolne. W naszej ocenie, powinien zostać zniesiony
     obowiązek wcześniejszego informowania pracodawcy o zamiarze przeprowadzenia
     kontroli przez inspektorów pracy. Sankcje nakładane na pracodawców przez inspek-
     torów pracy za naruszenia prawa pracy i bhp powinny zostać przy tym zwiększone.


                                       15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20